Krónika

2011. július 5.

Az Európai Parlament a magyar Alaptörvény felülvizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a homályos megfogalmazás miatt az élethez fogantatástól való jog többek között a nők ellen irányuló megkülönböztetés veszélyét hordozza, ezért felszólította a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja felül az új alaptörvényt, utasította az illetékes bizottságokat, hogy a Velencei Bizottsággal és az Európa Tanáccsal együttműködve kövessék nyomon az ügyet, hogy végrehajtották-e az ajánlásokat. Állásfoglalását kérte továbbítani az Alapvető Jogok Ügynökségének, az EBESZ-nek és az ENSZ főtitkárának.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0315+0+DOC+XML+V0//HU